(szerokość: 750 / wysokość: 267)


Deklaracja dostępności Muzeum Regionalnego w Chojnowie
Muzeum Regionalne w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Regionalnego w Chojnowie www.muzeum.chojnow.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-04-29 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16


 • STATUS STRONY INTERNETOWEJ POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


 • Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Muzeum nie mają transkrypcji, zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.

 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.


 • PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI 


 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-03-15
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


 • DANE KONTAKTOWE I INFORMACJE ZWROTNE


  Dane kontaktowe instytucji: 

  Muzeum Regionalne w Chojnowie 
  pl. Zamkowy 3, 59-225 Chojnów 
  tel. 76 818 83 53 
  e-mail: muzeum.chojnow@gmail.com

  Spotkania audio i audiowizualne:

  Muzeum umożliwia spotkania audio oraz audiowizualne za pomocą programu Microsoft Teams. Prosimy o wcześniejszą informację drogą e-mail w celu uzgodnienia terminu oraz szczegółów spotkania. Nawiązanie kontaktu tą droga nie wymaga od Państwa dodatkowych instalacji oprogramowania. Adres  (tzw. link) przekierowujący do spotkania prześlemy na wskazany nam e-mail. 
  SKARGI I UWAGI


  Każdy ma prawo do:

 • Zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów.
 • Zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów.
 • Wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszające. 
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie.
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


  Wnioski i uwagi należy kierować pocztą lub na adres e-mail: 

 • Muzeum Regionalne w Chojnowie pl. Zamkowy 3 59-225 Chojnów 
 • e-mail: muzeumr@wp.pl
 • Osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosków i ich realizację jest  Luiza Czech

 • Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.


  Organ nadzorujący: 

  Dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnowie

  Adres: pl. Zamkowy 3, 59-225 Chojnów 

  E-mail: dyrektor.mr@gmail.com

  Telefon: 76 818 83 53

   

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.  DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


  Budynek Muzeum Regionalnego w Chojnowie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.


 • Muzeum nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku znajduje się parking miejski bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do Muzeum można wejść z psem asystującym.
 • Wejście do budynku poprzedza niewysoki próg. Za drzwiami wejściowymi znajduje się hol z recepcją po lewej stronie. Do dalszej części pomieszczenia prowadzą dwa stopnie. Dla ułatwienia poruszania się osób na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość rozłożenia przenośnego podjazdu. Po prawej stronie znajdują się drzwi i przejście prowadzące do sal wystaw stałych, czasowych, biur, toalety oraz klatki schodowej na piętro.
 • Z holu przy wejściu głównym jest dostęp bez utrudnień do Biblioteki Muzeum.
 • Schody klatki schodowej, prowadzącej do sal wystaw stałych na piętrze, nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność, są wyposażone w poręcze.
 • Wejście do sali wystaw czasowych poprzedzają trzy stopnie. Dla ułatwienia poruszania się osób na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość rozłożenia przenośnego podjazdu. 
 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Poza przenośną platformą dla wózków inwalidzkich, umożliwiającą poruszanie się po parterze, w budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta  znajduje się na parterze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. • UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ  Strona internetowa www.muzeum.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:

 • Zgodność ze standardami:
 • - Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
  - HTML 5
  - WCAG 2.0 (poziom AA)

  Kompatybilność:

 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
 • Muzeum Regionalne w Chojnowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 • Wygląd:

 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
 • - zmiana wielkości czcionki,

  - zmiana kontrastu,

  - większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

  - całość serwisu oparta jest na stylach CSS.


  Pomoc w nawigacji:

 •  Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki
 • Skróty klawiaturowe:

 • CTRL+U - Menu dostępności
 •  Serwis nie jest wyposażony w inne skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


 •  INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA  Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.
  RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


  W dniu 15 marca 2021 r. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnowie złożył sprawozdanie Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2020. Poniżej zamieszczamy plik zawierający raport.
  Witamy na stronie Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

  serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie