Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


 


 

(szerokość: 750 / wysokość: 267)


 


 

Deklaracja dostępności Muzeum Regionalnego w Chojnowie


  

Muzeum Regionalne w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Regionalnego w Chojnowie www.muzeum.chojnow.eu

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-04-29 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16


 


STATUS STRONY INTERNETOWEJ POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


 

 

 

 • Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Muzeum nie mają transkrypcji, zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.


 

 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.


 


PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI 


 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-03-15
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


 

 


DANE KONTAKTOWE I INFORMACJE ZWROTNE 

Dane kontaktowe instytucji: 


 

Muzeum Regionalne w Chojnowie 

pl. Zamkowy 3, 59-225 Chojnów 

tel. 76 818 83 53 

e-mail: muzeum.chojnow@gmail.com


 

Spotkania audio i audiowizualne:


 

Muzeum umożliwia spotkania audio oraz audiowizualne za pomocą programu Microsoft Teams. Prosimy o wcześniejszą informację drogą e-mail w celu uzgodnienia terminu oraz szczegółów spotkania. Nawiązanie kontaktu tą droga nie wymaga od Państwa dodatkowych instalacji oprogramowania. Adres  (tzw. link) przekierowujący do spotkania prześlemy na wskazany nam e-mail. 


 


 

Informacja o Muzeum Regionalnym w Chojnowie zapisana w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) - kliknij żeby otworzyć informację.

 


 


SKARGI I UWAGI 

Każdy ma prawo do:

 

 • Zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów.
 • Zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów.
 • Wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszające. 
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie.
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


 

Wnioski i uwagi należy kierować pocztą lub na adres e-mail: 

 

 • Muzeum Regionalne w Chojnowie pl. Zamkowy 3 59-225 Chojnów 
 • e-mail: muzeumr@wp.pl
 • Osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosków i ich realizację jest  Luiza Czech


 

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.


 

 

Organ nadzorujący: 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnowie

Adres: pl. Zamkowy 3, 59-225 Chojnów 

E-mail: dyrektor.mr@gmail.com

Telefon: 76 818 83 53

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Budynek Muzeum Regionalnego w Chojnowie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.


 

 

 • Muzeum nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku znajduje się parking miejski bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do Muzeum można wejść z psem asystującym.
 • Wejście do budynku poprzedza niewysoki próg. Za drzwiami wejściowymi znajduje się hol z recepcją po lewej stronie. Do dalszej części pomieszczenia prowadzą dwa stopnie. Dla ułatwienia poruszania się osób na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość rozłożenia przenośnego podjazdu. Po prawej stronie znajdują się drzwi i przejście prowadzące do sal wystaw stałych, czasowych, biur, toalety oraz klatki schodowej na piętro.
 • Z holu przy wejściu głównym jest dostęp bez utrudnień do Biblioteki Muzeum.
 • Schody klatki schodowej, prowadzącej do sal wystaw stałych na piętrze, nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność, są wyposażone w poręcze.
 • Wejście do sali wystaw czasowych poprzedzają trzy stopnie. Dla ułatwienia poruszania się osób na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość rozłożenia przenośnego podjazdu. 
 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Poza przenośną platformą dla wózków inwalidzkich, umożliwiającą poruszanie się po parterze, w budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta  znajduje się na parterze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.


 


UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ


 


 

Strona internetowa www.muzeum.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:

 

 

 • Zgodność ze standardami:

- Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

- HTML 5

- WCAG 2.0 (poziom AA)


 

 

 

 

Kompatybilność:

 

 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
 • Muzeum Regionalne w Chojnowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

 

Wygląd:

 

 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

- zmiana wielkości czcionki,

- zmiana kontrastu,

- większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

- całość serwisu oparta jest na stylach CSS.


 

Pomoc w nawigacji:

 

 •  Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki

Skróty klawiaturowe:

 

 

 • CTRL+U - Menu dostępności
 •  Serwis nie jest wyposażony w inne skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


 

 


 INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA 

Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.


 


 


RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


 


 

W dniu 15 marca 2021 r. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnowie złożył sprawozdanie Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2020. Poniżej zamieszczamy plik zawierający raport.


 


 


 

serwis jest częścią portalu miejskiego chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie