Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


 


KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


 

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Muzeum Regionalne w Chojnowie.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:


 

a) listownie: Muzeum Regionalne w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl.   Zamkowy 3;


 

b) przez adres email: muzeumr@wp.pl;


 

 

c) telefonicznie: 76 818 83 53.


 

 

 

2.  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


 

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Robert Stańczyk.

Można  się z nim kontaktować w następujący sposób:


 

 

a) listownie: Muzeum Regionalne w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl.   Zamkowy 3

z dopiskiem „IOD";


 

b) przez adres e-mail: kontakt@odoonline.pl 


 

 

c) telefonicznie: +48 


 

 

 

3.  CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA


 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych.

 

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;


 

 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych  podpisanych 

z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem;


 

 

 

c) podmioty realizujące zadania na zlecenie  Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Muzeum Regionalnego w Chojnowie. 


 

 

 

5.   OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

 

 

6.   PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:


 

 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;


 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;


 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;


 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;


 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;


 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.


 


 

serwis jest częścią portalu miejskiego chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie