login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Muzeum Regionalne w Chojnowie - Wystawy stałe

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(MONITORING)

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem".

Administrator danych

Administratorem danych jest Muzeum Regionalne w Chojnowie z siedzibą przy Pl. Zamkowy 3, 59-225 Chojnów

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: muzeumr@wp.pl

telefonicznie pod numerem 76 818 83 53

lub pisemnie:

Muzeum Regionalne w Chojnowie

59-225 Chojnów, Pl. Zamkowy 3

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@kichewko.com

lub pisemnie na adres:

Muzeum Regionalne w Chojnowie

59-225 Chojnów, Pl. Zamkowy 3 z dopiskiem „IOD"

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 
przetwarzania

 1. Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie Muzeum Regionalnego
  w Chojnowie, ochrona mienia na terenie muzeum, ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w muzeum,

 2. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (RODO), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym art. 5a (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182).


Odbiorcy danych

 1. Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym
  i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań,

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemie monitoringu 
  możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam ten system, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie 
  tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tym systemie, takich jak wdrożenie, obsługa, naprawa, konserwacja
  i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe zapisane przez system monitoringu będą przetwarzane przez okres 30 dni. Po tym okresie dane są nadpisywane.


Prawa osoby, której dane 
dotyczą

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Witamy na stronie Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie